Miljö & Kvalité

TEXAB jobbar målmedvetet och kontinuerligt med dessa frågor. För att lyckas i all verksamhet man företar sig är detta nyckeln till framgång. Vi utför uppdragen i huvudsak med egna bilar och egen personal för att kunna säkerställa hög kvalité på utförda arbeten.

Miljö och kvalité

TEXAB är en transportör, ej en speditör, som hyr in transportresurser från andra företag. Vi har därmed total kontroll att våra uppdrag utförs med hög kvalité och att miljöhänsyn tas enligt våra fastställda mål.

Företaget är familjeägt och har för närvarande, juli 2017, 160 anställda. Vi äger själva våra lastbilar utrustade för flytt. Det äldsta fordonet är av årsmodell 2010 och innehar Miljöklass Euro 4. 2016 förnyade vi våran fordonspark med en ny 50 kubiks Volvo FM lastbil som innehar högsta Miljöklass Euro 6.

Vi utför flyttar från den lilla ”enkla” i närområdet till den mer komplicerade flytten till ett annat land, ja kanske till en annan världsdel. I bägge fallen ställs krav på vår organisation för att kostnadseffektivt utföra arbetet och samtidigt ta hänsyn till miljö och kvalitets aspekter.

Arbetsbeskrivningar, avvikelserapporter, instruktioner för arbetsmoment, fordonskontroll, rätt utrustning osv. Allt är dokumenterat och följs upp kontinuerligt.

Texab har policys för arbetsmiljö, miljö, kvalite och trafiksäkerhet. Kontrollfunktioner är upprättade inom företaqet så att dessa uppföljs.

Kvalitetscertifierade enligt FIDI

TEXAB har kvalitetscertifierats enligt FIDIs högt ställda krav för att utföra internationella bohagsflyttar på ett professionellt sätt från 2001 till 2005. Certifieringen, som heter FAIM, har utförts och kontrolleras av Cap Gemini Ernst & Young. Att ha certifierats är ett kvitto på att TEXAB har kunskapen och kapaciteten. Vi på Texab instämmer inte FIDI-organisationen outsourcing av logistikkedjan vi därför har tagit fasta på grunderna i FIDI-FAIM certifieringen och vidareutvecklat denna till en egen kvalitetsnorm; TEXAB TOP QUALITY. Hos TEXAB ska kunden alltid få mycket professionell servicenicå och bemötande. Kunden ska känna ett mervärde när TEXAB anlitas.

Further to the evolution of FAIM towards outsourcing of the supply chain, which we disagree with, At TEXAB we have therefore taken the basics of what FIDI-FAIM certification involves and further developed it into our own quality standard; TEXAB TOP QUALITY. At TEXAB, customers should always experience a very professional service level and treatment. The customer should feel an added value by using TEXAB.’

FIDI Environmental Award

TEXAB arbetar enligt miljönormen ISO 14001, ett arbete som 2003 ledde till att TEXAB, som enda flyttföretag i världen, erhöll FIDI:s Environmental Award. Priset fick TEXAB i konkurrens med 800 företag. Ett ingående arbete av företagets rutiner och leverantörer har gjorts. Miljöutredning är genomförd och redovisad. Ett miljöledningssystem är infört. Flera betydande miljöaspekter har identifierats och följande 3 har vi för närvarande fokuserat oss på.

  1. Utsläpp till luft
  2. Utsläpp till mark och vatten (kemikalier och däck)
  3. Uppkomst och hantering av avfall

TEXAB har infört ett åtgärdsprogram för minimera verksamhetens miljö påverkan.
Samtliga C-korts chaufförer på TEXAB genomgår Heavy Eco Driving utbildning. Denna utbildning innebär att tekniken för körning anpassas för att minimera bränsleförbrukning för att minska emissioner/ utsläpp.

Alla fordon är utrustade med bästa avgasreningsteknik. Lägsta krav är anpassning för zon 1 (exempel; för att få köra i Stockholms innerstad krävs att fordonen har anpassad avgasrening).

Vad vi gör

Inköp av däck

Vid inköp av däck tas hänsyn till HA oljor. Hög aromatiska oljor är restprodukter vid framställning av olja. Denna typ av oljor är mycket skadliga på miljön. Vi på TEXAB köper däck utan dessa oljor.

Samlastningar

Vi har flera transportledare som dagligen söker de optimala lösningarna för att undvika att onödiga mil körs och därmed minimera utsläpp.

Material

Våra kartonger är framtagna av leverantörer som har ett stort miljötänkande och medvetenhet. Kartongerna återvinns och används flera gånger. Packningsmaterial och annat förbrukningsmaterial är noggrant kontrollerat och valt ur aspekten ”bästa miljöval”.

Leverantörer / inköp

TEXAB kräver av våra samarbetspartner bedriver ett aktivt miljöarbete. Vid inköp av tjänster eller produkter krävs specifikation på varans innehåll.

Reparationer / service

Vi har service avtal med Volvo Bilia som är certifierade enligt ISO14001. Vi är därmed garanterade att det tas hänsyn till miljöaspekter. Service utförs regelbundet och Volvo kontrollerar, rapporterar och meddelar när det är aktuellt med service.

Sopsortering

Denna sker på kontoret och vår terminal. Dokumenterade instruktioner finns och kontinuerlig utbildning bedrivs.

Ladda ner certifikat och anvisningar

Miljödiplom
Bohag 2010
Kontor 2003
Anvisningar vid kontorsflytt
Flyttstädning

Beställ gärna vår miljömanual – kontakta vår miljö- och kvalitetssamordnare på telefonnummer 08-643 58 30.

texab-di-gasell         texab-barncancerfonden-2014